AI EduLab @ Sfera

Ve Sféře jsme se stali průkopníky v inovativním vzdělávání, které využívá nejmodernější technologie umělé inteligence. Zakládáme AI EduLab @ Sféra ve spolupráci s nejlepšími odborníky v oblasti AI. 

Jaké jsou naše aktivity, zapojení se do globálního světa a kdo je součástí AI sférického týmu? 

AI EduLab @ Sfera je multioborové centrum pro aplikaci umělé inteligence ve vzdělávání, které se zabývá kolaborativním výzkumem a zvyšováním kompetencí díky zavádění umělé inteligence do procesu vzdělávání.

Aktivity

 • Návrh metodiky pro vlastní vzdělávací programy Sféry s využitím nástrojů na bázi umělé inteligence
 • Spolupráce s lektory a pedagogy na začlenění nástrojů AI do vzdělávacích programů;
 • Vytváření aktuálních vzdělávacích cest, které vyhovují individuálním potřebám a stylům učení a umožňují studentům všech věkových kategorií zkoumat složité koncepty v kontrolovaném, ale interaktivním prostředí.
 • Osvěta a workshopy
 • Workshopy, semináře a konference, na kterých se budou setkávat pedagogové, technologové a výzkumníci, aby si vyměňovali zkušenosti, nápady a osvědčené postupy v oblasti vzdělávání s využitím umělé inteligence;
 • Otevřené sdílení znalostí a inspirací na lokální úrovni v Pardubicích, v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku;
 • Pilotní využití umělé inteligence ve speciálních programech pro nadané a znevýhodněné děti s cílem prozkoumat možnosti rozšíření jejich vzdělávacích obzorů a přístupu k personalizovanému vzdělávání;
 • Vytvoření komunity žáků, studentů, pedagogů a lektorů, kteří společně s IT experty a experty v oblasti AI hledají nové koncepty ve vzdělávání.
 • Globální osvěta a advokacie
 • Zapojení se do globálních vzdělávacích komunit s cílem prosazovat odpovědnou, vyváženou a etickou integraci umělé inteligence do vzdělávání a přispět tak k lepší a spravedlivější budoucnosti vzdělávání.

Team

 • Daria Hvížďalová
 • David Koppitz
 • Jan Mistrik 
 • Klára Karimaghai
 • Naďa Machková Prajzová

Expert Advisory Board

 • Tomáš Mikolov (CIIRC CVUT)
 • Barbora Buhnová (MUNI, Czechitas)
 • Eva Nečasová (AI Dětem)

Naše dlouhodobé cíle:

1. Vývoj AI nástrojů pro zlepšení vzdělávacích programů

Naším dlouhodobým cílem v AI EduLab je vytvoření inovativního ekosystému nástrojů, které budou podporovat a zlepšovat vzdělávací programy. Tento proces zahrnuje vývoj nástrojů pro různé obory, které budou personalizovat vzdělávání a zvýší jeho účinnost. Zaměříme se rovněž na vývoj nástrojů, které budou specificky pomáhat studentům s rozptýlenou pozorností, neurodiversitou a ADHD, což umožní inkluzivní vzdělávání.

2. Budování a implementace kurikul pro jednotlivé obory 

Součástí naší dlouhodobé vize je podilet se na vytvoření komplexních vzdělávacích programů pro různé obory. Tyto programy budou nejen zahrnovat technické dovednosti, ale také důraz na etické standardy, které hrají stěžejní roli ve vzdělávání obecně, nově však a to s vysokou intenzitou a naléhavostí také ve vzdělávání uplatňujícím AI. Cílem je vychovat studenty, kteří nejen rozumí technologiím, ale také chápou jejich etické a společenské důsledky.

3. OER a Partnerství

Chceme aktivně přispívat k rozvoji AI komunity a šíření získaných zkušeností. Proto budeme budovat open-source bibliotéku nástrojů a zdrojů, které budou volně dostupné pro vzdělávání a výzkum v oblasti AI, a podporovat organizace jako prg.ai a AI Dětem.

Současně budeme budovat partnerství s veřejnou správou, neziskovými instituciemi a startupy, které se specializují na AI vzdělávání, a spolupracovat na rozvoji inovativních aplikací a technologií pro naše programy.

 • Rádi bychom, aby Sféra díky AI EduLab byla lídrem v oblasti inovativního vzdělávání, které využívá nejmodernější technologie AI pro zlepšení vzdělávacích programů a připravují studenty na komplexní a dynamicky se rozvíjející budoucnost;
 • Vyhledáváme nejlepší a prověřené zdroje inovativních vzdělávacích nástrojů na bázi umělé inteligence, zajišťujeme jejich implementaci ve Sféře, a získané know-how dále sdílíme se zájemci z řad vzdělávacích pracovníků ve formě otevřených vzdělávacích zdrojů;
 • Naše práce zahrnuje nejen technické aspekty, ale také etické, sociální, psychologické a pedagogické hlediska, což nám umožní vytvořit komplexní a udržitelný vývojový model.

Zajímá vás spolupráce s námi?
Máte vlastní zkušenost s výukou a AI?
Zabýváte se AI a máte zájem o partnerskou spolupráci?
Přejete se stát jedním z našich lektorů?
Podpoříte naše aktivity ve Sféře?

Dejte nám o sobě vědět na sférický AI email AlEduLab@sferapardubice.eu.

 

AI EduLab @ Sfera is a multidisciplinary center for the application of artificial intelligence in education, dedicated to collaborative research and enhancing competencies through the adoption of technology to improve the educational experience for children, adults and seniors.

Activities

 • Designing a methodology for Sfera's own educational programs that includes AI-based tools
 • Collaborating with trainers and educators to incorporate AI tools into educational programs, creating up-to-date learning pathways that meet individual needs and learning styles and allow students of all ages to explore complex concepts in a controlled but interactive environment.
 • Outreach and workshops
 • Workshops, seminars and conferences that will bring together educators, technologists and researchers to exchange ideas and best practices in AI-enhanced education. We want to enable open sharing of knowledge and inspiration locally in Pardubice, within the Czech Republic and also internationally.
 • Pilot the use of AI tools in special programmes for gifted and disadvantaged children to explore the possibilities of expanding their educational horizons and access to personalised education
 • Creating a community of pupils, students, teachers and lecturers who, together with IT and AI experts, are looking for new concepts for education;
 • Global outreach and advocacy: engaging with global education communities to promote the responsible and ethical integration of AI in education, contributing to a better and fairer future for education.

Team

 • Daria Hvizdalova
 • David Koppitz
 • Nada Machkova Prajzova
 • Klara Karimaghai
 • Jan Mistrik 

Expert Advisory Board

 • Tomas Mikolov (CIIRC CVUT)
 • Barbora Buhnova (MUNI, Czechitas)

Our long-term goals:

1. Developing AI tools to improve educational programs

Our long-term goal at AI EduLab is to create an innovative ecosystem of tools that will support and improve educational programs. This process includes developing - and partnering up with the developers of tools for various disciplines that will personalize education and increase its effectiveness. We also want to focus on developing tools that will specifically help students with distractibility, neurodiversity and ADHD, enabling inclusive education.

2. Building and implementing curricula for specific disciplines 

Part of our long-term vision is to curate comprehensive curricula for various disciplines. These programs will not only include technical skills, but also an emphasis on ethical standards that will play a central role in AI education. The goal is to produce students who not only understand technology, but also understand its ethical and societal implications.

3. OER and Partnerships with Startups

We want to actively contribute to the development of the AI community and the dissemination of knowledge. Therefore, we will build an open-source library of tools and resources that will be freely available for AI education and research, and support organizations like prg.ai and AI Detem.

At the same time, we will build partnerships with the public administration, as well as startups and non-profits that specialize in AI education, and collaborate to develop innovative applications and technologies for our programs.

 • Through AI EduLab, we want Sfera to be a leader in innovative education that leverages cutting-edge technologies;
 • We seek out the best sources of innovative cutting-edge AI-based educational tools, ensure their implementation at Sfera, and want to share the acquired know-how further with interested educators in the form of open educational resources;
 • Our work encompasses not only technical aspects, but also ethical, social and pedagogical aspects, which will allow us to create a comprehensive and sustainable development model.

Do you want to cooperate?
Do you have your own experience with teaching using AI?
Are you involved in AI and want to collaborate?
Do you want to become one of our instructors?
Do you want to support our activities?

Do not hesitate to contact us via email: AlEduLab@sferapardubice.eu.