Střední školy

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Fyzika / Robotika

Termokamera v akci

Objevujeme tajemství energie a tepla! V našem programu se ponoříme do fascinujícího světa vnitřní energie, tepelné vodivosti a přeměn skupenství. Budeme zkoumat výkon a energetické zdroje a naučíme se používat termokameru, abychom viděli věci, které jsou jinak těžko pozorovatelné. Připravte se na to, že si sami ověříte fyzikální zákony, které ovlivňují náš každodenní život, a že zažijete fyzikální pozorování na vlastní kůži.

Rezervace

Studenti mají alespoň základní představu o teple a teplotě.

 • Program navazuje na téma energie a tepla, které prohlubuje a rozšiřuje;
 • Konkrétně se jedná o vnitřní energii, přestup tepla, tepelnou vodivost, přeměny skupenství, výkon a energetické zdroje;
 • Studenti se seznámí s termokamerou za účelem zviditelnění či zvýraznění jinak těžko pozorovatelných jevů nebo pocitových stavů. Sami, na sobě a dalších materiálech, si ověří a zažijí fyzikální zákonitosti, které se vyskytují v běžné praxi.

Studenti středních škol, kapacita 16 studentů v laboratoři, délka 90 minut. 

Použití pořízených snímků pro názorné vysvětlení fyzikálních fenoménů, se kterými se žáci potkají v běžném životě.

Sluneční soustava – Vesmír v malíku

Pojďme společně projít jedním z největších dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru. Bez přímého měření, ale pomocí základní geometrie a trigonometrie se naučíte určovat vzdálenosti i velikost velmi vzdálených objektů. Prakticky si vyzkoušíte funkci základních geometrických optických těles. Nahlédneme na mechanismy vztahu a pohybu těles Sluneční soustavy. Rozkryjeme Einsteinem navrženou teorii relativity. 

Rezervace

Zeměpis – základní představa, co je Sluneční soustava a jakými tělesy je tvořena;

Matematika – trigonometrie, Pythagorova věta;

Fyzika – optika, optická tělesa.

Žáci si myšlenkově projdou jedním z největších lidských dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru.

Žáci si na konkrétním příkladu rozměrů prvků Sluneční soustavy vyzkouší využití geometrie a trigonometrie pro určování velkých vzdáleností a rozměrů vzdálených předmětů.

Žáci si prakticky vyzkouší funkci a princip základních optických těles.

Studenti středních škol, kapacita 15 studentů, délka 90 minut.

Matematika — geometrie a trigonometrie;
Fyzika — optika;
Zeměpis — velikost a vzdálenost těles Sluneční soustavy.

Roboti se Stäubli ve Sféře

Co nás v tomto technologickém programu se studenty čeká? Programování autonomních autíček od Fischer Technic ve spolupráci se společností Stäubli!

Tento výukový program poskytuje studentům jedinečnou příležitost naučit se programovat autonomní autíčka od Fischer Technic pod vedením aplikačního týmu ze společnosti Stäubli, předního výrobce průmyslových robotů. Aplikační tým, složený z odborníků v oblasti automatizace a robotiky, přinese do výuky reálné průmyslové zkušenosti a know-how.

Rezervace

 

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou
 • Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik;
 • Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory;
 • Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci
 • Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování;
 • Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Studenti středních škol a gymnázií. 

Maximální kapacita učebny: 15 míst.

Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost);
Vzdělávací oblast: Člověk a technika;
Vzdělávací obor: Informatika;
Tematický celek: Programování;
Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování;
Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

Roboti ve Sféře

Roboti ve Sféře nabízí studentům středních škol možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také praktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.
 • Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik;
 • Porozumí konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory;
 • Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci;
 • Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování;
 • Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 min

 • Zařazení výukového programu:
 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost)
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika;
 • Vzdělávací obor: Informatika;
 • Tematický celek: Programování;
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování;
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.
Chemie

Světélkující krystaly

Chemie je zábavná! Slyšeli jste někdy o fluorescenci? Máme pro vás připravený program s názvem „Světélkující krystaly“. V rámci laboratorní úlohy „Rekrystalizace kyseliny salicylové“ si vyzkoušíme nejen základní laboratorní techniky, jako je vážení, odměřování objemu kapalin (včetně pipetování), příprava roztoků a filtrace za sníženého tlaku (práce vývěvou), ale také si přiblížíme fluorescenci. Cílem programu je získání praktických znalostí a dovedností, které studentům umožní lépe pochopit a orientovat se v teorii, která je vyučována na středních školách a gymnáziích. 

Rezervace

Co jsou pevné látky, rozpouštědlo, vědomí o rozpustnosti/nerozpustnosti pevných látek. Co je roztok a suspenze, změna skupenství. Manuální zručnost – práce s ohněm, práce se sklem. Zvládnuté učivo chemie ze základní školy podmínkou. 

 • Studenti se naučí aplikovat své teoretické znalosti v praxi;
 • Dále si vyzkouší základní laboratorní techniky – krystalizaci z vody (v laboratorních podmínkách; rušená krystalizace), filtraci za sníženého tlaku (práce s vývěvou), vážení, odměřování objemu kapalin pomocí odměrného válce (včetně pipetování), poznámka: může být rozšířeno o filtraci horké suspenze za normálního tlaku a měření bodu tání; 
 • Měření bodu tání, utajený var, nasycený a přesycený roztok, čistota látek, promývání, práce s ohněm, příp. plynovou kartuší;
 • Zjistí, co je fluorescence, kde se všude setkáme s kyselinou salycilovou;
 • Studenti se naučí orientovat v laboratoři (správně poznají jednotlivé laboratorní sklo a pomůcky a naučí se s nimi správně manipulovat);
 • Studenti získají praktické znalosti a dovednosti a určitě se pobaví.

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 minut.

Chemie – laboratorní techniky, fyzikální jevy.

Svět GUMY

Strom, saze, cement, síra, ocel, pigmenty… ano, i toto je GUMA a bez těchto součástí, by prostě nebyla guma gumou. Překvapuje Vás to? Skutečně, všechny jsou potřeba. Ale je toho mnohem víc.

Co třeba takový latex. Víte jak vypadá? Za jak dlouho vám ztuhne na ruce? I to si spolu s námi vyzkoušíte. Na vlastní kůži Vás seznámíme s materiály, bez kterých byste Vy ani Vaše auto neměli obutí.

REZERVACE

Žádné speciální požadavky, jen se na nás těšit.

Bude upřesněno

Studenti středních škol, kapacita: 15 dětí, délka 90 minut

Bude doplněno

Přírodopis

Barvy přírody – expedice do Amazonie

Ponořte se s námi do tajů barevného světa živé i neživé přírody! Jako účastníci vědecké expedice do Amazonie budeme studovat rozličné exotické přírodniny, prozkoumáme podstatu barevnosti ptáků, hmyzu, rostlin i nerostů, objevíme, k čemu všemu zbarvení rostlinám a živočichům slouží, přijmeme šamanskou lektvarovou výzvu a podíváme se na svět očima jiných organismů.

Rezervace

Znalost základů optiky (např. co je lom a odraz světla) výhodou.

 • Student na základě vlastního zkoumání a pozorování rozumí podstatě vzniku barvy v živé přírodě, chápe rozdíl mezi pigmentovým a strukturálním zbarvením a umí je na nejrůznějších přírodninách odlišit;
 • Zná některé základní rostlinné pigmenty, ví, kde jsou v rostlině uloženy, umí je odlišit pomocí jednoduchého analytického testu (změny pH);
 • Student rozumí základní podstatě barevného vidění člověka i jiných organismů.

 

Studenti středních škol, kapacita 15 studentů, délka 90 min. 

Člověk a příroda
Člověk a společnost

S kachničkou kolem světa

S koupacími kachničkami zažijete zábavu! Pojďme se společně s nimi vydat na cestu kolem světa. Jaká síla je dohnala z Tichého oceánu do Japonska, Skotska na Havaj nebo Aljašku? Ovlivňuje tato neviditelná síla i náš středozemský stát? Nejen na tyto otázky si odpovíme při tomto interaktivním programu.

Rezervace

Orientace na mapě světa. 

Studenti se seznámí s mořskými proudy povrchovými a hlubinnými, jejich závislost na slanosti, teplotě a tepelné kapacitě, vyvodí vliv mořských proudů a oceánů jako tepelných výměníků na globální počas

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 min. 

Člověk a příroda
Člověk a společnost

Není mech, jako mech

Program seznámí studenty s druhy mechorostů, které se vyskytují v naší přírodě. Podrobně se seznámí se stavbou jejich těla. Mají mechy v naši přírodě opravdu nezastupitelnou roli? Jaký jejich ekologický význam? Během programu zapojíme lupy i mikroskopy a za pomocí experimentů se seznámíme s vlastnostmi rašeliníku. Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Rezervace

 

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Studenti umí rozeznat a za pomoci klíče určit různé druhy mechů a pojmenují stavbu jejich těla. Za pomoci experimentů umí vyvodit klíčové poznatky o rašeliníku a znají ekologický význam mechů v naší přírodě. 

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 min. 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mech, stélka, rašeliník, ekosystém

Polytechnické vzdělávání, EVVO

Moje jedinečnost

Program Moje jedinečnost studenty zavede do fascinujícího světa lidské variability, v němž budeme společně zkoumat vlastní jedinečné znaky, jako je struktura duhovky, morfologie tváře či nezaměnitelná osobní motorika ruky. Vyzkoušíme si, jak funguje identifikace ve světě biometrie, a ponoříme se i do světa variability smyslového vnímání.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Student rozumí podstatě variability vybraných znaků (oční duhovka, morfologie obličeje, otisky prstů, grafomotorika…);
 • Zvládne vysvětlit, jak a proč je lze použít v biometrice při ověřování identity;
 • Žák si uvědomuje subjektivitu smyslového vnímání, umí popsat, jak individuálně rozdílné mohou některé vjemy být a zvládne uvést příklady;
 • Ví, co je synestézie a zvládne uvést příklad.

Studenti SŠ, délka 90 minut, kapacita 15 studentů. 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Klíčová slova: biometrika, biometrie, duhovka, morfologie obličeje, otisky prstů, grafomotorika, identita, smyslové vnímání, synestézie.

IT / VR

Cesta do virtuálního světa: Objevujeme virtuální realitu

Tento workshop o virtuální realitě studentům nabízí fascinující zážitek a učení v několika fázích. Na začátku se studenti účastní interaktivního kvízu, který slouží k otevření diskuze o virtuální realitě. Teoretická část zahrnuje historický přehled a ukázky využití VR v praxi. V praktické části si skupiny studentů samy vytvoří virtuální svět a ZOO, což zahrnuje skupinovou i individuální práci.  Pracujeme v aplikaci CoSpaceEdu a své návrhy skupina uvidí ve VR Headsetu.

Každý student si samostatně vytvoří svou vlastní zoologickou zahradu, kterou poté pomocí VR Headsetu navštíví. Workshop zakončuje diskuse o přínosu virtuální reality a nabízí prostor pro dotazy a zpětnou vazbu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop dětem poskytne základní povědomí o virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí.

Interaktivní prvky a praktická ukázka tvorby ve VR by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v této nové digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Studenti středních škol, kapacita 14, délka 90 min. 

 • Informační technologie; 
 • Virtuální realita inspiruje k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro její tvorbu – např. základy programování;
 • Inspirace pro využití VR ve výuce – děti mohou podniknout virtuální exkurze, zkoumat objekty, vyzkoušet si simulace, tvořit prezentace pro své spolužáky, apod.;
 • Používání a tvorba virtuální reality podporuje kreativitu, kritické myšlení a týmovou spolupráci;
 • Zvyšuje úroveň digitálních dovedností a nabízí nespočet příležitostí k efektivnímu využití nových technologií nejen ve vzdělávání.   

 (Sebe)Vědomě kyberprostorem

Workshop "(Sebe)Vědomě kyberprostorem" je určen pro studenty středních škol a zaměřuje se na důležitou dovednost - bezpečné a uvědomělé chování online. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak chránit svou online identitu, jak rozpoznat rizika, fake news a deepfake videa a fotografie na internetu a jak se chovat eticky v digitálním prostředí. V praxi se seznámíme s nástroji pro zabezpečení svých online účtů a budeme diskutovat o důležitosti zachování soukromí online. Tento workshop pomůže vyvinout kritické myšlení a dovednosti potřebné k bezpečnému a vědomému chování na internetu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.
 • Cílem tohoto workshopu je zvýšení povědomí účastníků o bezpečnosti online prostředí a rizicích spojených s používáním internetu;
 • Účastníci budou lépe rozumět nejen tomu, jak pracovat s daty, které z internetu čerpají, ale i jak vědomě kontrolovat jaká data do online prostoru sami vypouštějí a co se s nimi dále děje;
 • Workshop jim také pomůže rozvíjet dovednosti pro identifikaci a ochranu proti kybernetickým hrozbám, včetně ochrany osobních údajů;
 • Budou mít prostor diskutovat zásady etického chování online a povědomí o důsledcích jejich online aktivit;
 • Workshop poskytne praktické nástroje a tipy pro bezpečné chování na sociálních sítích, e-mailu a při online komunikaci;
 • Účastníci lépe porozumí kyberprostoru a tomu, jak se mohou aktivně podílet na tvorbě bezpečné a etické online komunitě.

Studenti středních škol 1. - 4. ročník, kapacita 40 studentů, délka 90 min.

Informační technologie; Digitální gramotnost; Digitální kultura a výzvy; Bezpečnost online; Kyberbezpečnost; Etika online.

AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence

Workshopové setkání "AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence" je navrženo speciálně pro studenty středních škol a umožní účastníkům poznat svět umělé inteligence z praktického hlediska. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak AI funguje a jaké jsou její aktuální možnosti a omezení. Praktickými demonstracemi a cvičeními budeme sami experimentovat s AI aplikacemi a zjistíme, kde má AI své síly a kde narazíme na limity. Tímto způsobem studentům umožníme hlubší porozumění této technologie, která hraje stále významnější roli ve světě kolem nás.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.
 • Tento workshop je pro studenty skvělou příležitostí, aby se dozvěděly více o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje náš každodenní život;
 • Během tohoto workshopu se účastníci dozví, jak AI funguje, co všechno dokáže a také, kde jsou její omezení;
 • Praktické ukázky a příklady jim pomohou lépe porozumět této technologii a zvýší jejich povědomí o jejím využití;
 • Tento workshop podnítí zvídavost a zájem o svět AI a jeho vliv na naši společnost;
 • Cílem workshopu je také poukázat na důležité etické, bezpečnostní a právní otázky, které se v současné době hlasitě ozývají ze všech koutů světa.

Studenti středních škol 1.- 4. ročník, kapacita 14, délka 90 min.

 • Informační technologie; 
 • Digitální gramotnost;
 • Digitální kultura a výzvy;
 • Bezpečnost online;
 • Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě;
 • Využití nových technologií nejen ve vzdělávání;
 • Umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.

Objevujeme nové technologie: Interaktivní cesta do digitálního světa

Tento workshop poskytne účastníkům fascinující pohled do světa nových technologií. Během této interaktivní cesty se seznámíme s tématy jako virtuální realita, umělá inteligence, robotika a internet of things (IoT). Vyzkoušíme si virtuální realitu, pochopíme základy programování robotů a budeme diskutovat o etických otázkách spojených s rozvojem nových technologií a jejich zapojení do běžného života. Tento workshop nabízí mladým jedincům inspiraci a náhled do digitálního světa, který bude hrát stále důležitější roli v jejich každodenním životě.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT); 
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento interaktivní workshop pomůže studentům lépe pochopit a ocenit nové technologie a jejich význam v dnešním světě. Zároveň poskytne základní povědomí o umělé inteligenci, robotice a virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktické ukázky by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Studenti středních škol 1. - 4. ročník, kapacita 14, délka 90 min. 

 • Informační technologie;
 • Digitální gramotnost;
 • Digitální kultura a výzvy;
 • Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě;
 • Využití nových technologií nejen ve vzdělávání;
 • Virtuální realita, robotika, umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.
Grafika

Concept art a ilustrace

Concept art je základní stavební kámen kreativního průmyslu - skrze něj si filmaři a vývojáři videoher předávají myšlenky, ať už se jedná o tvorbu kostýmu, nebo vizualizaci celého světa. Během lekce se dozvíš, jak concept art vzniká, jakými triky si můžeme usnadnit jeho tvorbu a vyzkoušíš si kreslení na špičkových grafických tabletech. A zjistíš, že concept artist může být opravdu kdokoliv.

Kurz je dostupný i v anglickém jazyce.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu;
 • Rozvoj talentu;
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody;
 • Nácvik sociálních dovedností;
 • Nácvik komunikačních dovedností.

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 minut. 

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Obálka časopisu ve Photoshopu

Grafický design je všude kolem nás a setkáváme se s ním každý den. Jak ale všechno grafické vzniká? Přijďte si vyzkoušet práci s Photoshopem - nejrozšířenějším grafickým programem na světě a staň se pro jednou pánem své reality. Během programu si upravíš svoji fotku a vytvoříš obálku časopisu podle vlastní fantazie!

Kurz je dostupný i v anglickém jazyce.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu;
 • Rozvoj talentu;
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody;
 • Nácvik sociálních dovedností;
 • Nácvik komunikačních dovedností.

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 minut. 

Informatika, výtvarná výchova, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Concept art and illustration

Concept art is a stepstone of a creative industry - through concept arts filmmakers and videogame developers share their visions, be it a costume sketches or a visualisation depicting whole worlds. During this workshop, you will learn how to create a concept art, discover what tricks artists use to make their job easier and try drawing on a industry-level tablets. And you'll find out that anyone can be a concept artist themselves!


The course is available in English.

Rezervace

There are no special requirements.

 • Expanding knowledge about graphic design;
 • Talent development;
 • Development of creative thinking and freedom;
 • Social skills training;
 • Communication skills training;
 • Development of fine motor skills

Pupils of the secondary school, capacity 15 children, duration 90 minutes.

IT, presentation of projects, processing of notes at school, expression of ideas in a sketch, visual accompaniment in the text, expression of an idea using a drawing, visual notes.

Make a magazine cover in Photoshop

Graphic design is all around us and we encounter it each and every day. But do you know how it is made? Visit us and try working in Adobe Photoshop - the most widespread design tool in the whole world and become a master of the reality itself. During the workshop you will learn how to edit photos and combine them into one magazine cover.

The course is available in English.

Rezervace

There are no special requirements.

 • Expanding knowledge about graphic design;
 • Talent development;
 • Development of creative thinking and freedom;
 • Social skills training;
 • Communication skills training;
 • Development of fine motor skills.

Pupils secondary school, capacity 15 children, duration 90 minutes.

IT, presentation of projects, processing of notes at school, expression of ideas in a sketch, visual accompaniment in the text, expression of an idea using a drawing, visual notes.

Svět rodových erbů

Dnes má každý své vlastní logo. Jak to ale bylo dříve? Vrhněte se na chvíli na výlet do historie a staňte se šlechtici s vlastními erby! Jaký je rozdíl mezi heraldickou barvou a kovem? Co je to figura, klenot a štítonoš? Proč mají Pardubice v erbu polovinu koně? A je český lev doopravdy lev? Poznejte jednu z nejstarších grafických věd, vraťte se na chvíli do středověku a vytvořte si vlastní erb!

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Studenti středních škol, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

The world of coats-of-arms

Everybody seems to have a logo nowadays. But what about days of yore? Let’s take a deep dive into a history and become nobles with own arms. What is the difference between a heraldic colour and metal? What is a charge, crest and a supporter? Why is there a half-horse in Pardubice’s crest? And is the Czech lion a lion indeed? Meet one of the oldest disciplines of graphic design, take a trip to the Middle Ages and create your own coat-of-arms!

The course is available in English.

Rezervace

There are no special requirements.

 • Expanding knowledge about graphic design;
 • Talent development;
 • Development of creative thinking and freedom;
 • Social skills training;
 • Communication skills training;
 • Development of fine motor skills.

Pupils of the secondary school, capacity 15 children, duration 90 minutes.

IT, presentation of projects, processing of notes at school, expression of ideas in a sketch, visual accompaniment in the text, expression of an idea using a drawing, visual notes.

Ilustrace a příběhy

Připomeňme si známé české ilustrátory, kteří pracovali na našich oblíbených večerníčcích nebo knihách. Díky jejich rukopisu se nám vryly do paměti takové postavičky jako je Maxipes Fík nebo Mach a Šebestová. Koho uspávali svatojánští broučci a jejich dramatické příběhy s lucerničkami, ten ví, že svítit se musí i v noci. :)

Program zahrnuje i ukázky současných autorů, kteří se věnují ilustraci a pomáhají tím kultivovat vizuální prostředí plné příběhů, magie, pohádek, obrazotvornosti.

Pomocí pohádkových příběhů se děti, mládežníci a dospělí můžou podívat na svět očima fiktivních (nebo reálných?) bytostí a inspirovat se jimi...

Účastníci programu si pak mohou zkusit vytvořit svůj příběh pomocí digitální ilustrace.

Rezervace 

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Studenti středních škol, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Otisk: Varianta A

Děti budou seznámeni s principem otisku, budou klást na papír lepit různé materiály, natírat je tiskařskou (vodou ředitelnou) barvou a otiskovat ve více variantách. Volitelně budou moci vzniklé obrazy dokreslovat, či jinak dotvářet. Program je vhodné realizovat ve třech pracovních hodinách. PRŮBĚH HODINY: Žáci budou v úvodu seznámeni s prací Vladimíra Boudníka, prostřednictvím reprodukcí. U jednotlivých obrazů budou mít za úkol popisovat své pocity a asociace, které v nich daný obraz vyvolává. Budeme se také vztahovat k inspiraci skvrnou, hledání tvarů a věcí v abstraktních strukturách. Následně jim bude dán k dispozici materiál, který budou nanášet a lepit na papíry A2. Ty budou otiskovány. Obrazy mohou mít abstraktní charakter, nebo něco konkrétního reprezentovat. Žákům bude ponechána volnost a variabilita, jak díla dokončovat (úpravy formátu, dokreslování, skládání apod.). Na konci lekce bude z prací tvořena malá výstava, kde žáci budou moci komentovat své vlastní práce, i navzájem.

Získané kompetence: Žákům se rozšiřují komunikační dovednosti, jsou seznámeni s principem abstrakce a volných asociací, získávají manuální dovednosti lepením a stříháním, jsou seznámeni s principem otisku a náhody.

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Studenti středních škol, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Otisk: Varianta B

Program bude zaměřen na získání základních dovedností v programu Adobe Illustrator a kreativní hru s mediálním překladem (přenos mezi digitálním a fyzickým prostředím). Výchozím médiem je opět strukturální grafika (otiskování různých materiálů, drobných objektů a struktur na papír pomocí tiskařské barvy). Žáci následně své výtvory budou fotit – nejlépe na Ipady, případně jinou dostupnou techniku. Fotografie budou následně vloženy do programu Adobe Illustrator jako podkladová vrstva, která má byt následně v programu dotvořena. Žákům jsou představeny základní dostupné možnosti: dokreslení nástrojem štětec, vektorizace a deformování tvaru, přidávání geometrických objektů apod. Žáci se sami rozhodují, jakým směrem dílo vedou. Až bude práce podle nich hotová, vytiskne se a položí se vedle původního tisku. Diskuse se mimo jiné zaměřuje na porovnání fyzické a digitální grafiky, na roli náhody při překladu z jednoho média do druhého a tvůrčí svobodu, která je těmito postupy získána.

Základní dovednosti v programech Adobe se žákům budou hodit, protože práce s těmito, nebo podobnými programy, je již běžnou součástí školních předmětů. Obecně děti skrze popsaná cvičení získávají sebedůvěru a prostor k tvůrčímu vyjádření. Cílem je propojit konkrétní technologické a řemeslné dovednosti (tisk z výšky, ovládání grafických editorů) s tvůrčí hrou a svobodou.

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Studenti středních škol, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

KOV

Buď LEANý!

Chcete být LEANí a nevíte jak na to? Chcete ušetřit drahocenný čas? Rádi Vám poradíme.
Hravou formou ukážeme, jak být lepší při každodenních činnostech v pokojíčku, dílně nebo třeba v kuchyni.
1+1=60? Nedává Vám to zatím smysl? Minutka sem, minutka tam a je z toho ušetřená hodina času denně…a můžete být LEANí.

Přijďte a uvidíte, že budete přemýšlet, jak dělat věci trochu jinak!

REZERVACE

Žádné speciální požadavky, jen se na nás těšit.

bude doplněno

studenti středních škol, kapacita: 15 dětí, délka 90 minut

 

Bude doplněno