Střední školy

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Fyzika

Termokamera v akci

Objevujeme tajemství energie a tepla! V našem programu se ponoříme do fascinujícího světa vnitřní energie, tepelné vodivosti a přeměn skupenství. Budeme zkoumat výkon a energetické zdroje a naučíme se používat termokameru, abychom viděli věci, které jsou jinak těžko pozorovatelné. Připravte se na to, že si sami ověříte fyzikální zákony, které ovlivňují náš každodenní život, a že zažijete fyzikální pozorování na vlastní kůži.

Rezervace

Studenti mají alespoň základní představu o teple a teplotě.

 • Program navazuje na téma energie a tepla, které prohlubuje a rozšiřuje;
 • Konkrétně se jedná o vnitřní energii, přestup tepla, tepelnou vodivost, přeměny skupenství, výkon a energetické zdroje;
 • Studenti se seznámí s termokamerou za účelem zviditelnění či zvýraznění jinak těžko pozorovatelných jevů nebo pocitových stavů. Sami, na sobě a dalších materiálech, si ověří a zažijí fyzikální zákonitosti, které se vyskytují v běžné praxi.

Studenti středních škol, kapacita 16 studentů v laboratoři, délka 90 minut. 

Použití pořízených snímků pro názorné vysvětlení fyzikálních fenoménů, se kterými se žáci potkají v běžném životě.

Sluneční soustava

Pojďme společně projít jedním z největších dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru. Ukážeme si, jak je důležitá odvaha objevovat a chápat svět v souvislostech. Bez přímého měření, ale pomocí základní geometrie se naučíme určovat vzdálenosti i velikost velmi vzdálených objektů. Prakticky si vyzkoušíme i funkci základních geometrických optických těles.

Rezervace

Zeměpis — základní představa, co je Sluneční soustava a jakými tělesy je tvořena;
Matematika — geometrie kruhu a trojúhelníku, úhel;
Fyzika — nepovinné — teoretické základy optiky — procvičí si prakticky.

 • Žáci si myšlenkově projdou jedním z největších lidských dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru;
 • Na konkrétním příkladu rozměrů prvků Sluneční soustavy vyzkouší využití základní geometrie trojúhelníku a kruhu pro určování velkých vzdáleností a rozměrů vzdálených předmětů;
 • Žáci si prakticky vyzkouší funkci a princip základních optických těles.

Studenti středních škol, kapacita 16 žáků, délka 90 minut.

Matematika — geometrie a trigonometrie;
Fyzika — optika;
Zeměpis — velikost a vzdálenost těles Sluneční soustavy.

Chemie

Světélkující krystaly

Chemie je zábavná! Slyšeli jste někdy o fluorescenci? Máme pro vás připravený program s názvem „Světélkující krystaly“. V rámci laboratorní úlohy „Rekrystalizace kyseliny salicylové“ si vyzkoušíme nejen základní laboratorní techniky, jako je vážení, odměřování objemu kapalin (včetně pipetování), příprava roztoků a filtrace za sníženého tlaku (práce vývěvou), ale také si přiblížíme fluorescenci. Cílem programu je získání praktických znalostí a dovedností, které studentům umožní lépe pochopit a orientovat se v teorii, která je vyučována na středních školách a gymnáziích. 

Rezervace

Co jsou pevné látky, rozpouštědlo, vědomí o rozpustnosti/nerozpustnosti pevných látek. Co je roztok a suspenze, změna skupenství. Manuální zručnost – práce s ohněm, práce se sklem. Zvládnuté učivo chemie ze základní školy podmínkou. 

 • Studenti se naučí aplikovat své teoretické znalosti v praxi;
 • Dále si vyzkouší základní laboratorní techniky – krystalizaci z vody (v laboratorních podmínkách; rušená krystalizace), filtraci za sníženého tlaku (práce s vývěvou), vážení, odměřování objemu kapalin pomocí odměrného válce (včetně pipetování), poznámka: může být rozšířeno o filtraci horké suspenze za normálního tlaku a měření bodu tání; 
 • Měření bodu tání, utajený var, nasycený a přesycený roztok, čistota látek, promývání, práce s ohněm, příp. plynovou kartuší;
 • Zjistí, co je fluorescence, kde se všude setkáme s kyselinou salycilovou;
 • Studenti se naučí orientovat v laboratoři (správně poznají jednotlivé laboratorní sklo a pomůcky a naučí se s nimi správně manipulovat);
 • Studenti získají praktické znalosti a dovednosti a určitě se pobaví.

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 minut.

Chemie – laboratorní techniky, fyzikální jevy.

Přírodopis

Barvy přírody – expedice do Amazonie

Ponořte se s námi do tajů barevného světa živé i neživé přírody! Jako účastníci vědecké expedice do Amazonie budeme studovat rozličné exotické přírodniny, prozkoumáme podstatu barevnosti ptáků, hmyzu, rostlin i nerostů, objevíme, k čemu všemu zbarvení rostlinám a živočichům slouží, přijmeme šamanskou lektvarovou výzvu a podíváme se na svět očima jiných organismů.

Rezervace

Znalost základů optiky (např. co je lom a odraz světla) výhodou.

 • Student na základě vlastního zkoumání a pozorování rozumí podstatě vzniku barvy v živé přírodě, chápe rozdíl mezi pigmentovým a strukturálním zbarvením a umí je na nejrůznějších přírodninách odlišit;
 • Zná některé základní rostlinné pigmenty, ví, kde jsou v rostlině uloženy, umí je odlišit pomocí jednoduchého analytického testu (změny pH);
 • Student rozumí základní podstatě barevného vidění člověka i jiných organismů.

 

Studenti středních škol, kapacita 16 studentů, délka 90 min. 

Člověk a příroda
Člověk a společnost

S kachničkou kolem světa

S koupacími kachničkami zažijete zábavu! Pojďme se společně s nimi vydat na cestu kolem světa. Jaká síla je dohnala z Tichého oceánu do Japonska, Skotska na Havaj nebo Aljašku? Ovlivňuje tato neviditelná síla i náš středozemský stát? Nejen na tyto otázky si odpovíme při tomto interaktivním programu.

Rezervace

Orientace na mapě světa. 

Studenti se seznámí s mořskými proudy povrchovými a hlubinnými, jejich závislost na slanosti, teplotě a tepelné kapacitě, vyvodí vliv mořských proudů a oceánů jako tepelných výměníků na globální počas

Studenti středních škol, kapacita 16, délka 90 min. 

Člověk a příroda
Člověk a společnost

Není mech, jako mech

Program seznámí studenty s druhy mechorostů, které se vyskytují v naší přírodě. Podrobně se seznámí se stavbou jejich těla. Jsou mechy v naší přírodě opravdu nezastupitelné? Jaký je jejich ekologický význam. Během programu zapojíme mikroskopy a lupy a seznámíme se s vlastnostmi rašeliníku.

Rezervace

Základní informace o mechu, není bezpodmínečně nutné.

 • Studenti znají různé druhy mechů, jejich stavbu těla;
 • Studenti znají rozmanitost mechů a jejich význam v přírodě;
 • Umí za pomoci klíče určovat jednotlivé druhy mechů;
 • Ověří znalost o zadržování vody u mechů;
 • Studenti poznají rašeliník jako mech bez příchytných vláken a zjistí ekologický význam mechů.

Studenti středních škol, kapacita 16, délka 90 min. 

Člověk a příroda

Klíčová slova:
Mech, stélka, rašeliník, ekosystém, difúze

IT / VR

Cesta do virtuálního světa: Objevujeme virtuální realitu

Tento workshop o virtuální realitě studentům nabízí fascinující zážitek a učení v několika fázích. Na začátku se studenti účastní interaktivního kvízu, který slouží k otevření diskuze o virtuální realitě. Teoretická část zahrnuje historický přehled a ukázky využití VR v praxi. V praktické části si skupiny studentů samy vytvoří virtuální svět a ZOO, což zahrnuje skupinovou i individuální práci.  Pracujeme v aplikaci CoSpaceEdu a své návrhy skupina uvidí ve VR Headsetu.

Každý student si samostatně vytvoří svou vlastní zoologickou zahradu, kterou poté pomocí VR Headsetu navštíví. Workshop zakončuje diskuse o přínosu virtuální reality a nabízí prostor pro dotazy a zpětnou vazbu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop dětem poskytne základní povědomí o virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí.

Interaktivní prvky a praktická ukázka tvorby ve VR by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v této nové digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Studenti středních škol, kapacita 13, délka 90 min. 

 • Informační technologie; 
 • Virtuální realita inspiruje k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro její tvorbu – např. základy programování;
 • Inspirace pro využití VR ve výuce – děti mohou podniknout virtuální exkurze, zkoumat objekty, vyzkoušet si simulace, tvořit prezentace pro své spolužáky, apod.;
 • Používání a tvorba virtuální reality podporuje kreativitu, kritické myšlení a týmovou spolupráci;
 • Zvyšuje úroveň digitálních dovedností a nabízí nespočet příležitostí k efektivnímu využití nových technologií nejen ve vzdělávání.   

Roboti ve Sféře

Roboti ve Sféře nabízí studentům středních škol možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také praktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.

 

 • Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik;
 • Porozumí konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory;
 • Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci;
 • Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování;
 • Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Studenti středních škol, kapacita 13, délka 90 min

Zařazení výukového programu:
Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost)
Vzdělávací oblast: Člověk a technika 
Vzdělávací obor: Informatika 
Tematický celek: Programování
Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování 
Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

 (Sebe)Vědomě kyberprostorem

Workshop "(Sebe)Vědomě kyberprostorem" je určen pro studenty středních škol a zaměřuje se na důležitou dovednost - bezpečné a uvědomělé chování online. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak chránit svou online identitu, jak rozpoznat rizika, fake news a deepfake videa a fotografie na internetu a jak se chovat eticky v digitálním prostředí. V praxi se seznámíme s nástroji pro zabezpečení svých online účtů a budeme diskutovat o důležitosti zachování soukromí online. Tento workshop pomůže vyvinout kritické myšlení a dovednosti potřebné k bezpečnému a vědomému chování na internetu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.
 • Cílem tohoto workshopu je zvýšení povědomí účastníků o bezpečnosti online prostředí a rizicích spojených s používáním internetu;
 • Účastníci budou lépe rozumět nejen tomu, jak pracovat s daty, které z internetu čerpají, ale i jak vědomě kontrolovat jaká data do online prostoru sami vypouštějí a co se s nimi dále děje;
 • Workshop jim také pomůže rozvíjet dovednosti pro identifikaci a ochranu proti kybernetickým hrozbám, včetně ochrany osobních údajů;
 • Budou mít prostor diskutovat zásady etického chování online a povědomí o důsledcích jejich online aktivit;
 • Workshop poskytne praktické nástroje a tipy pro bezpečné chování na sociálních sítích, e-mailu a při online komunikaci;
 • Účastníci lépe porozumí kyberprostoru a tomu, jak se mohou aktivně podílet na tvorbě bezpečné a etické online komunitě.

Studenti středních škol 1. - 4. ročník, kapacita 15, délka 90 min.

Informační technologie; Digitální gramotnost; Digitální kultura a výzvy; Bezpečnost online; Kyberbezpečnost; Etika online.

AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence

Workshopové setkání "AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence" je navrženo speciálně pro studenty středních škol a umožní účastníkům poznat svět umělé inteligence z praktického hlediska. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak AI funguje a jaké jsou její aktuální možnosti a omezení. Praktickými demonstracemi a cvičeními budeme sami experimentovat s AI aplikacemi a zjistíme, kde má AI své síly a kde narazíme na limity. Tímto způsobem studentům umožníme hlubší porozumění této technologie, která hraje stále významnější roli ve světě kolem nás.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.
 • Tento workshop je pro studenty skvělou příležitostí, aby se dozvěděly více o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje náš každodenní život;
 • Během tohoto workshopu se účastníci dozví, jak AI funguje, co všechno dokáže a také, kde jsou její omezení;
 • Praktické ukázky a příklady jim pomohou lépe porozumět této technologii a zvýší jejich povědomí o jejím využití;
 • Tento workshop podnítí zvídavost a zájem o svět AI a jeho vliv na naši společnost;
 • Cílem workshopu je také poukázat na důležité etické, bezpečnostní a právní otázky, které se v současné době hlasitě ozývají ze všech koutů světa.

Studenti středních škol 1.- 4. ročník, kapacita 13, délka 90 min.

 • Informační technologie; 
 • Digitální gramotnost;
 • Digitální kultura a výzvy;
 • Bezpečnost online;
 • Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě;
 • Využití nových technologií nejen ve vzdělávání;
 • Umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.

Objevujeme nové technologie: Interaktivní cesta do digitálního světa

Tento workshop poskytne účastníkům fascinující pohled do světa nových technologií. Během této interaktivní cesty se seznámíme s tématy jako virtuální realita, umělá inteligence, robotika a internet of things (IoT). Vyzkoušíme si virtuální realitu, pochopíme základy programování robotů a budeme diskutovat o etických otázkách spojených s rozvojem nových technologií a jejich zapojení do běžného života. Tento workshop nabízí mladým jedincům inspiraci a náhled do digitálního světa, který bude hrát stále důležitější roli v jejich každodenním životě.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT); 
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento interaktivní workshop pomůže studentům lépe pochopit a ocenit nové technologie a jejich význam v dnešním světě. Zároveň poskytne základní povědomí o umělé inteligenci, robotice a virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktické ukázky by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Studenti středních škol 1. - 4. ročník, kapacita 13, délka 90 min. 

 • Informační technologie;
 • Digitální gramotnost;
 • Digitální kultura a výzvy;
 • Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě;
 • Využití nových technologií nejen ve vzdělávání;
 • Virtuální realita, robotika, umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.
Grafika

Ilustrace

V dílně grafického designu si vyzkoušíme různé formy ilustrace. Ve výtvarném projevu budeme moci úplatnit své myšlení a vlastní fantazie pomocí tužky, pastelek nebo grafických tabletů. V programu Adobe se seznámíme se základními postupy práce s nástroji, ale hlavně v sobě objevíme tvůrčí svobodu ve speciální atmoSférě Automatických mlýnů.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu;
 • Rozvoj talentu;
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody;
 • Nácvik sociálních dovedností;
 • Nácvik komunikačních dovedností.

Studenti středních škol, kapacita 15, délka 90 minut. 

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Grafický design

V dílně grafického designu se seznámíme s grafickými technikami a počítačovou grafikou. Dozvíme se, co to je grafický design a jaké jsou jeho přesahy do jiných oborů.
Vyzkoušíme si pracovat s tabletem, např. v programech Adobe. Naučíme se základní postupy práce s nástroji, ale hlavně v sobě objevíme tvůrčí svobodu ve speciální atmoSféře Automatických mlýnů.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu;
 • Rozvoj talentu;
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody;
 • Nácvik sociálních dovedností;
 • Nácvik komunikačních dovedností.

Studenti středních škol, kapacita, délka 90 minut. 

Informatika, výtvarná výchova, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.